Iesniegumu veidlapas

Veidlapas
Iesnieguma veidlapa dažādiem jautājumiem novada pašvaldībai
Iesnieguma veidlapa dažādiem jautājumiem pārvaldei
Iesniegums zemes gabala iznomāšanai
Iesniegums īres līguma pagarināšanai
Dzīvesvietas reģistrēšana un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Iesniegums pašvaldības atteikumam no pirmpirkuma tiesībām
Iesniegums par īpašuma iegādi no pašvaldības
Iesniegums par nekustamo īpašuma sadalīšanu, atdalot veselu zemes vienību
Iesniegums zemes lietošanas mērķa maiņai
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām personām
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu personām ar invaliditāti
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu barikāžu dalībniekam